ކޮލެރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކޮލެރާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cholera) އަކީ ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ވައްތަރެކެވެ. ކޮލެރާ ޖެހެނީ ވިބްރިއޯ ކޮލެރާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Vibrio cholerae) ކިޔާ ބެކްޓީރިޔާ އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޮލެރާ ފެތުރެނީ ކޮލެރާ ޖައްސާ ބެކްޓީރިޔާ އާއި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކާނާ ބޭނުންކުރުމުންނާއި، އަދި ބެކްޓީރިޔާ ތަޣައްޔަރުވެފައިވަނިކޮށް އަނގަޔަށް އަތްލުން ފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންނެވެ. ކޮލެރާ ފެތުރުމުގައި މެހިފަދަ ދިރޭތަކެތި މެކޭނިކަލް ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ

ކޮލެރާ ޖެހުމުން ފެނިދާނެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮނޑުލުން، ބޭރަށް ހިންގުން، ހުންއައުން، ހަށިގަނޑުން ފެންހުސްވުން، އަކުނިވަޔަށް ދެމުން، ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ މިންވަރު މަދުވުން، އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުޑަކަމު ނުދެވުން، ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.