Jump to content

ކޮކާ ކޯލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Coca-Cola

The current Coca Cola design.
Type Cola
Manufacturer The Coca-Cola Company
Country of origin United States
Introduced 1886
Related products Pepsi
RC Cola
Virgin Cola
ކޮކާ ކޯލާ، ކެނެޑާ، 1941


ކޮކާ ކޯލާ، (ކޯކްގެ ނަމުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ) މި ބުއިމަކީ ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ކޮކާ ކޯލާއަކީ 200 ޤައުމަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގަޔާއި ކޯލާ (ކާރބޮނޭޓަޑް ބުއިން) މެކެވެ.