ކޮޅުވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކޮޅުވުން އަކީ ފިރިހެން ހަށި އަށް ބާރު އައުމެވެ. ކޮޅުވުމަށް ތަފާތު ނަންތައް ކިޔައި އުޅެއެވެ. އެގޮތުން ވާގިޖެހުން، ދަނޑިއެރުން، ހަރުދަނޑިވުން، ކޮޅުވުން، އަދި ދަނޑިވުން ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.

ކޮޅުވުން