Jump to content

ކޮބާލްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކޮބާލްޓް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Cobalt) އަކީ ވިޓަމިން ބީ12 ގައި ހިމެނޭ ޓްރޭސް އެލިމެންޓް އެކެވެ. އާދައިގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ހިމެނޭ ކޮބާލްޓްގެ މިންވަރު 1 މިލިގްރާމް އަށްވުރެ ވެސް މަދުވާނެއެވެ. މިމާއްދާ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަނީ މަސްތައް، ކަށިތައް، ގުރުދާ، އަދި ފުރަމޭ ގައެވެ. ކޮބާލްޓް ހަށިގަނޑުގައި އަދާކުރާ ރޯލްކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވަނީ ވިޓަމިން ބީ12 ގެ މޮލާރީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވިޓަމިން ބީ12 ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެގޮތުން ލޭގެ ރަތް ދިރުތައް އުފެއްދުމާއި، ނާރުތަކުގެ ނިޒާމް އަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދީ، ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. ލޭނާރުތަކުގެ ވާންކަން ކުޑަކުރުމަށް ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ލޭމައްޗަށްދާ މީހުންނަށް ވެސް ކޮބާލްޓް ދީއުޅެއެވެ. ކޮބާލްޓް މަދުވުމުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭމަދުވުން، ދިރުތައް އުފެދުމުގެ މަސައްކަތް ހީނަރުވުން ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ކޮބާލްޓް އެކަނި ބޭނުންކުރުމަކުން މިކަމެއް ރަގަޅެއް ނުކުރެވެއެވެ. ކޮބާލްޓް ލިބޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަތްޕިލާވެލި، ބައެއް ވައްތަރުގެ ކަނޑުމަސް، އަދި މޭގަނޑު ހިމެނެއެވެ. އަދި ކިރުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިމާއްދާ އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. ކޮބާލްޓްގެ ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަކި ކެލަމިން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Recommanded Dietary intake) (ކެއުމަށް ލަފާދޭ މިންވަރު) އެއް ނޯވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ އިން ލަފާދެނީ 1 މައިކްރޯގްރާމްގެ ކޮބާލްޓް ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށެވެ.

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކާނާގެ ފައިދާ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު - ދިވެހިރާއްޖެ - 2003