ކޮންޕިއުޓަރު ހާޑުވެޔަރގެ ތާރީހު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ކޮންޕިއުޓަރު ހާޑުވެއަރ އަކީ މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

'ބޯ އިބާރާތް'ކޮންޕިއުޓަރު ހާޑުވެޔަރގެ ތާރީހު މި މަޒުމޫނުގައި އަލި އަޅުވާލެވިފައިވަނީ ކޮންޕިއުޓަރު ހާޑުވެއަރގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް، އަގު ހެޔޮކޮށް، ގިނަ ޑާޓާތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ގާބިލުކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރެކޯޑުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.