ކޮންގޯ ފްރީ ސްޓޭޓް އެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފްރީ ސްޓޭޓް އޮފް ކޮންގޯ ނުވަތަ ކޮންގޯގެ މިނިވަން ދައުލަތަކީ އެފްރިކާގެ އިސްތިޢުމާރީ ޑޮމެއިންއެއް ކަމަށާއި، މިއީ 1885 ވަނަ އަހަރު ބާލިން ކޮންފަރެންސްގައި އުފެއްދި ބެލްޖިއަމްގެ ރަސްގެފާނު ލިއޮޕޯލްޑް ދެވަނަގެ އަމިއްލަ ޑޮމެއިންއެކެވެ. ކޮންގޯ ރަސްގެފާނު 1908 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް އަމިއްލަފުޅަށް ވެރިކަން ކުރެއްވީ ލިއޮޕޯލްޑް ރަސްގެފާނު ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެ ސަރަހައްދު ބެލްޖިއަމް އަށް ދޫކޮށްލި ކަމަށެވެ. މި ދުވަސްވަރު ކޮންގޯގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އައިވަރީ އާއި ރަބަރު ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ދިވެހި އާބާދީގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރާލުމާއި ހަށިގަނޑު ކަނޑާލުން ގިނައިން ހިނގާ ބިރުވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ސީދާ ހިސާބުތައް ހެދުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ލިޔުންތެރިން ފާހަގަކުރެއެވެ ފަސް މިލިއަނާއި ދިހަ މިލިއަނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެ އެވެ.[1]

1900 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށީ އެ ސަރަހައްދުގެ ދިވެހި އާބާދީ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ޑްރާމާ ހާލަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް މެނިއުވަރތަކާއި އާންމު ޚިޔާލުގެ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ބެލްޖިއަމްގެ ރަސްގެފާނު ބެލްޖިއަމް ކޮންގޯގެ ނަމުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކޮލޮނީއަކަށް ވެގެން ދިޔަ ކޮންގޯގެ މައްޗަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލިއެވެ.

  1. El río Congo. ISBN 84-7506-508-2.