Jump to content

ކޮންފޫޝާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކޮންފޫސިއަސް އަކީ ޗައިނާގެ ވިސްނުންތެރި އެކެވެ. އިޖްތިމާޢީ ފިލޯސަފަރެކެވެ. ޗައިނާ، ޖަޕާން، ކޮރެޔާ، އަދި ވިއެޓްނާމް މީހުންގެ މެދުގައި ކޮންފޫސިއަސްގެ ފަލްސަފާތަކާއި އުގަންނައިދިނުމުގެ ހުނަރުތަކަކީ ވަރަށް މަގްބޫލު އެއްޗެކެވެ. އޭނާގެ ފަލްސަފާތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ފަރުދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަށް ކުރިއަރުވައި، ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ރަގަޅުކުރުމުގެ މައްޗަށެެވެ. ފަލްސަފީ ނިޒާމް ކޮންފޫސިއެނިޒަމް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފޫސިއަސްގެ ފަލްސަފާ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.