Jump to content

ކިޝްތީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކިޝްތީ އަކީ ކޯރާއި ކަނޑުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ އުޅަނދެކެވެ.

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ވެސް އަދި ހިތްހަމަ ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކޯރުގައި ދުއްވާލުމަށް ވެސް ކިޝްތީ ބޭނުން ކުރެއެވެ.