ކިޝްތީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކިޝްތީ އަކީ ކޯރާއި ކަނޑުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ އުޅަނދެކެވެ.

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ވެސް އަދި ހިތްހަމަ ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކޯރުގައި ދުއްވާލުމަށް ވެސް ކިޝްތީ ބޭނުން ކުރެއެވެ.