ކިރު ދޫނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކިރު ދޫނި އަކީ އައިނާ އަޅާ ދޫންޏެކެވެ. މިއީ ހުދުކުލައިގެ ދޫންޏެކެވެ. އަދި މިދޫނި ވައްލަ އާއި ވައްތަރު ވާނެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]