ކަޢުބާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކަޢުބާ

The site of Kaaba in 1880

މައްކާގައި ވާ ގެފުފުޅަށް އަރަބި ބަހުގައި ކިޔާ ނަމަކީ "لكعبة‎" ކަޢުބާ، އެވެ.މުސްކުޅި ޢަރަބި ބަހުގައި ކަޢުބާގެ މާނައަކީ ކޮޑިބައްޓަމެވެ. ގެފުޅަށް މިނަން ކިޔުނީ، މި ބައްޓަމަށް ހެދިފައިވާ ބިނާއެއް ކަމުންނެވެ. ގެފުޅަށް"البيت العتيق" އަލްބައެތުލް ޢަތީޤް އާއި، "البيت الحرام" އަލްބައިތުލް ޙަރާމް، ވެސް ކިޔައެވެ.

"المسجد الحرام" އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމް، ބިނާ ކުރެވިފައި ވަނީ ގެފުޅުގެ ވަށާގެންނެވެ.ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މުސްލިމުން ނަމާދުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ މިސްރާބަކީ ކަޤުބާ އެވެ. ކަޢުބާ ނުވަތަ ގެފުޅަށް މިސްރާބު ކުރުމަށް ކިޔަނީ "قبلة" ޤިބްލަ، އެވެ.

މުސްލިމުންގެ ފަސްވަނަ ރުކުން ކަމުގައިވާ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި، ޢުމްމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި އެތައް ބިލިއަން މުސްލިމުނެއް ކައުބާގެ ވަށައިގެން ޠަވާފް ކުރެއެވެ.

އުސްމިނުގައި 13.1 މީޓަރު އަދި ދޮރުކޮޅު ހުންނަ ބިތުގައި 12.84 މީޓަރު ހުރިއިރު އޭގެ އަނެއްފަރާތު ބިތުގެ މިނަކީ 13.16 މީޓަރެވެ. ހިޖްރު އިސްމާއިލް ހުރި ބިތުގައި 11.28 މީޓަރު ހުރިއިރު އޭގެ އަނެއްފަރާތު ބިތުގެ މިނަކީ 11.53 މީޓަރެވެ.

ތަޅުން އަޅާފައިވަނީ މާބުލުންނެވެ. އެތެރެފާރުގެ މެދާ ހިސާބަށް ހުރީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތް ތަކުން ޖަރީ ކޮށްފައިވާ މާބުލްގެ ފަށަލައެކެވެ.ފާރުގެ މަތީބައިގާ ހުރީ ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަށް ރަންއަކުރުން ޖަރީކޮށްފައިވާ ފެހިކުލައިގެ ފަރުދާއެކެވެ.


ކައުބާގެ މުހިންމު ތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Drawing of the Kaaba. See key at left for details
Technical drawing of the Kaaba showing dimensions and elements
Pilgrims circumambulating the kaaba

1 - ޙަޖްރުލް އަސްވަދު- މިއީ ގެފުޅުގެ އިރުދެކުނު ކަނުގައިވާ ހިލަކޮޅެކެވެ.

2 - ކަޢުބާގެދޮރު - ދޮރުކޮޅުވަނީ ގެފުޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައެވެ. ދޮރުކޮޅާއި ބިމާދެމެދު 2.13 މީޓަރުގެ އުސްމިން ވެއެވެ.

3 - މީޒާބު - މީޒާބު ކޮޅު ވަނީ ގެފުޅުގެ އުތުރު ބިތުގައެވެ. އެއީ ޚާލިސް ރަނުން ހަދާފައިވާ ދިޔަދޮވި ކޮޅެވެ.

4 - ބިންގާ - ގެފުޅުގެ ބިންގާ ކޮޅުން ބައެއް ބިންމަތިން ފެނެއެވެ.

5 - ޙަޠީމް ކޮޅަށް ކީޔާ އަނެއްނަމަކީ ޙިޖުރު އިސްމާއިލް އެވެ.

6 - އަލްމުލްތަޒަމް - މިއީ ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅާއި، ޙަޖުރުލް އަސްވަދާއި ދެމެދުގައިވާ ތަނެވެ.

7 - އިބުރާހިމްގެފާނުގެ މަޤާމް - މިތާގައި ވަނީ އިބްރާހިމްގެ ފާނު ގެފު ގެފުޅު ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަރާ ވަޑާގެންނެވި ހިލަކޮޅެވެ.

8 - މިއީ ގެފުޅުގެ އިރުދެކުނު ކަނެވެ.ޙަޖުރުލް އަސްވަދު ވަނީ މިކަނުގައެވެ.

9 - މިއީ ގެފުގެ ހުޅަގު ދެކުނު ކަނެވެ. ޔަމަނުކަރަޔާ ވީ ފަރާތްކަމުން ޔަމާނީ އޭވެސް ކިޔައެވެ.

10 - މިއީ ގެފުޅުގެ ހުޅަގު އުތުރު ކަނެވެ.

11 - މިއި ގެފުޅުގެ އިރު އުތުރު ކަނެވެ.

12 - މިއީ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅެވެ. ކަޅުކުލާގެ ފަށުވި ފޮތީ ގައި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމާގެ އިތުރުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަށްތަށް ރަންއަކުން ޖަރީ ކޮފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ޙައްޖު މޫސުމަކަށް އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރެއެވެ.

13 - މިއީ ޙަޖުރުލް އަސްވަދާއި ދިމާލަށް ބިންމަތީ ގައި އަޅާފައިވާ މަބުލް ގާކޮޅުތަކެކެވެ.

ޤިބްލަ

"قبلة" ޤިބްލަ،އިގެ މާނައަކީ މިސްރާބެވެ، މައްކާ ހުންނަ ގެފުޅަށް މިސްރާބު ކުރުމަށް ކިޔޭނަމެވެ.ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރުމަށް ގެފުޅަށް މިސްރާބު ކުރެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭ އެންމެ ގިނަމީހުން ކުރިމަތިލާ މިސްރާބެވެ. މިސްކިތް ތަކުގައިޔާއި، ނަމާދު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ތަންތަނުގައި ޤިބްލަ ފާގަކޮށްފައި ހުރެއެވެ.މިސްކިތް ތަކުގެ ޤިބްލައާއި ދިމާވާ ބިތުގައި މިހްރާބް ހަދާފައި ހުރެއެވެ. މުސްލިމުން ނަމާދުކުރުމުގެ އިތުރުން، ޖަނަވާރު ކަތިލުމުގަޔާއި،މަރުވާމީހު ވަޅުލުމުގައި ޤިބްލަޔަށް މިސްރާބު ކުރެއެވެ.