Jump to content

ކަޖޫނަޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަޖޫނަޓް

ކަޖޫނަޓް(ސައިންޓިފިކް ނަން: Anacardium occidentale) އަކީ އަކީ ބަދަނުގެ ވައްތަރެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ކެއުން ތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ކަޖޫނަޓް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. ކަޖޫނަޓް އަކީ މީރު ރަހައެއް ހުންނަ ބަދަނެކެވެ. ކަޖޫނަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީނަޓް ބަޓަރު ހަދާގޮތަށް ބަޓަރު ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ ކަޖޫނަޓް ބަޓަރު އެވެ. މިއީ ޕީނަޓް ބަޓަރު ފަދައިން ޕާން ފަދަ ތަކެއްޗާއި އެކު ޖަހައިގެން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކަޖޫނަޓް ގައި އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ ފެޓް އެވެ. ކަޖޫނަޓް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ހަނާކޮށްގެން ލޮނުލައިގެން ކެއުމަށެވެ. މިއީ މިބުނިގޮތް ހަދައިގެން ކެއުމަށް ވަރަށް މީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ބަދަނެއް ކަމަށް ވެއެވެ.