ކަޒިރަންގާ ގައުމީ ޕާރކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަޒިރަންގާ ގައުމީ ޕާރކް/އާސާމް/ އިންޑިޔާ

ކަޒިރަންގާ ގައުމީ ޕާރކް އަކީ އިންޑިޔާގެ އާސާމް ގައި އޮންނަ ގައުމީ ޕާރކެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭ ޘަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެން ރައްކާކޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ރައިނޯސް ތައް ހުރީ މިޕާރކްގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ހަމަ މިހެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މިނިކާވަގު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރީ ވެސް މިޕާރކް ގައި ކަމަށް ވެއެއެވެ. އެހެންކަމުން 2006 ވަނަ އަހަރު މިއީ ޓައިގަރ ރިޒާރވް އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި ވެއެވެ. މިޕާރކްގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިތަކާއި އަދި ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ޖަނަވާރުތައް ވެއެވެ.

ކަޒިރަންގާ ގައުމީ ޕާރކް ހަދާފައިވަނީ 1905 ވަނަ އަހަރު އެވެ.