ކަންވާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކަންވާރު (އިނގިރޭސިބަހުން: Food Vessel) އަކީ ބްރޯންޒް އޭޖްގެ ކުރީކޮޅު (c.2400-1500BC) (ނީދަމް 1996) ގެންގުޅެފައިވާ މުށީގެ އާލާތްތަކެވެ. މިތަކެތި އޭރުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ކޮންބޭނުމަކުކަން ސާފުވެފައި ނުވިއަސް އެއަށް ނަންދެވުނީ އާޘާރީ ތަކެތި ގެންގުޅޭ މީހުން އެއީ ބުއިމުގެ ކަންވާރެއް (އިނގިރޭސިބަހުން: Beaker)އެއް ނޫންކަމުގައި ދެކި ކަންވާރާއި ބުއިމުގެ އާލާތްތަކާއި ދެމެދު ފަރަޤު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.