Jump to content

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
ނަން

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

ފެބުރުއަރީ،1978

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ، މަތީ ސާނަވީ

ކުލަ

ނޫ

މޮޓޯ


( Do The Best Be The Best)

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ ބ.އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]