Jump to content

ބްރޫކްލީން ބްރިޖް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބްރޫކްލީން ބްރިޖް

ބްރޫކްލީން ބްރިޖް އަކީ އެމެރިކާގައި އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ސަސްޕެންޝަން ބްރިޖް އެވެ. 1825 މީޓަރުގެ ދިގު މި ބްރިޖަކީ އިރުމަތީ ކޯރު ހުރަސްކޮށް ނިއުޔޯކް ސިޓީ އާއި، ބްރޫކްލީން އާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖްއެކެވެ. މިބްރިޖް ހަދާނިމުނުއިރު މިބްރިޖްވެފައިވަނީ އޭރު ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަސްޕެންޝަން ބްރިޖްކަމުގައެވެ. އަދި ސްޓީލް ނަރުން ހަދާފައިވާ ފުރަތަމަ ސަސްޕެންޝަން ބްރިޖް ކަމުގައެވެ.

ކުރިން މިބްރިޖްއަށް ނިއުޔޯކް އެންޑް ބްރޫކްލީން ބްރިޖް ވެސް ކިޔާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ބްރޫކްލީން ބްރިޖް މިނަންދީފައިވަނީ 1867 ވަނަ އަހަރު ބްރޫކްލީންގައި ނެރޭ މަޖައްލާ އެއްކަމަށްވާ ބްރޫކްލީ ޑެއިލީ އީގަލް އިންނެވެ. އަދި ރަސްމީ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޫކްލީން ބްރިޖް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ 1915 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.