ބްރަސީލިއާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ބްރަސީލިއާ އަކީ ބުރެޒިލްގެ ވެރިރަށެވެ. މި ޝަހަރުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2.3 މިލއަން މީހުންނެވެ.