ބްރަސީލިއާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބްރަސީލިއާ އަކީ ބުރެޒިލްގެ ވެރިރަށެވެ. މި ޝަހަރުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2.3 މިލއަން މީހުންނެވެ.