ބެލް ރޮކް ލައިޓް ހައުސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބެލްރޮކް ލައިޓްހައުސް
Bell Rock Lighthouse.jpg
ހުންނަތަން: އިންޗްކޭޕް, offshore from Arbroath, ސްކޮޓްލޭންޑް
ޖޯގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް
WGS-84 (GPS)
56°26′03″N 2°23′14″W / 56.4342°N 2.3873°W / 56.4342; -2.3873Coordinates: 56°26′03″N 2°23′14″W / 56.4342°N 2.3873°W / 56.4342; -2.3873
އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރެވުނު އަހަރު: 1807-1810
Year first lit: 1811
އޮޓޮމެޓިކް ކުރެވުނީ: 1998
ފައުންޑޭޝަން: ސޭންޑްސްޓޯން، އެޑިންބާރގް ގްރެނައިޓް
Construction: ސޭންޑްސްޓޯން، އެޑިންބާރގް ގްރެނައިޓް
Tower shape: ކޮނިކަލް ޝޭޕް
Markings/Pattern: ހުދު ޓަވަރެއް، މުށި ކުލަ ތިރީގައި
Height: 35.3 މ
Focal Height: 28 މ
Intensity: 1,900,000 cd
Range: 55 ކމ
Characteristic: Fl. 5 s
Admiralty number: A3108
ARLHS number: SCO-020


ބެލް ރޮކް ލައިޓްހައުސް އަކީ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ލައިޓްހައުސް އެވެ. މިލައިޓްހައުސް ހުންނަނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގެ އަންގަސްގެ އައްސޭރިފަށުން 12 މޭލު ބޭރުގައި އުތުރު ކަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. އުސްމިނުގެ 35 މީޓަރު ހުންނަ މިލައިޓްހައުސް އިން ފޮނުވާ އަލިކަން 55 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ފެންނަކަމަށް ވެއެވެ.

ބެލް ރޮކް ލައިޓްހައުސް އެއެއްޗެއްގެ މަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ކޮންކްރީޓް ގަނޑު ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި އެބައި ހަދާފައިވަނީ 200 އަހަރުވަންދެން ވެސް ހަލާކު ނުވެ ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ. ބޮކި ތަކާއި ރެފްލެކްޓަރސް ތައް، ވަނީ 1843 ވަނަ އަހަރު އަލުން ހަރުކުރެވިފައެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރު ބެލް ރޮކް ލައިޓްހައުސް އަކީ އުޓޮމެޓިކުން މަސައްކަތްކުރާ ލައިޓްހައުސް އަކަށްވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]