Jump to content

ބެލްގޮރޯޑް ސަރަހައްދުގައެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބެލްގޮރޯޑް ސަރަހައްދަކީ ރަޝިޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބައިގައި، މޮސްކޯގެ ދެކުނުން 500-700 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި، ޔޫކްރޭނާ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ މައުޟޫއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ: ބެލްގޮރޯޑް - 339،978 މީހުން، ސްޓާރީ އޮސްކޯލް - 221،676 މީހުން، ގުބްކިން - 85،225 މީހުން.

ބެލްގޮރޯޑް ރީޖަން އުފެދުނީ ޖެނުއަރީ 6، 1954 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭގެ ވަކި ޙައްދުތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ސަރަހައްދީ މަރުކަޒަކީ ބެލްގޮރޯޑް އެވެ.