Jump to content

ބެލްގޮރޯޑްގެ ދިދަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބެލްގޮރޯޑްގެ ދިދަ

ބެލްގޮރޯޑްގެ ދިދައަކީ ރަޝިޔާގެ ބެލްގޮރޯޑް ރީޖަންގެ ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީގެ ރަސްމީ އެއް ރަމްޒު (ކޯޓާއެކު) އެވެ. ދިދައަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި މުޢާމަލާތުގެ ރަމްޒެކެވެ.

މިހާރު ހުރި ދިދަ 1999 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފް ޑެޕިއުޓީސް ނަންބަރު 321 ގެ ނިންމުމުން ފާސްކޮށް، 2002 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 978 އިން ރަޝިޔާގެ ސްޓޭޓް ހެރަލްޑިކް ރެޖިސްޓަރަށް ވަދެފައިވެ އެވެ.[1].

ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީގެ ދިދަ (ތިރީގައި ހުދު ރޮނގެއް ޖަހާފައިވާ ބްލޫ ކެންވަސް) ގައި ރީނދޫ ސިންގާއެއް ފަހަތު ފައިގައި ހުއްޓިފައި ހުރިއިރު އޭގެ މަތީގައި ހުދު ކަނބުލޮއެއް އުދުހިފައި ހުރެއެވެ. މި ސިޓީގެ ރަމްޒުތަކަކީ 300 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ޕީޓަރ އަލްމަރުޙޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ފެނިގެންދިޔަ ސިޓީގެ ރަމްޒުތަކެއް ކަމަށާއި، ޕޮލްޓާވާ (1709) ހަނގުރާމައިގައި ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ޝަރަފުގައި ރަޝިޔާގެ ސާރ ބެލްގޮރޯޑްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޯޓް އޮފް އާމްސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 1712 ވަނަ އަހަރު ދުޝްމަނުން ބަލިކުރި ބެލްގޮރޯޑް ރެޖިމެންޓްގެ ބެނާގައި ކޯޓް އޮފް އާމްސް ދައްކުވައިދީ، 1727 ވަނަ އަހަރު އެ ކޯޓް ވެގެން ދިޔައީ އަލަށް އުފެދުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރަމްޒަކަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.[2]


  1. Решение Белгородского городского Совета депутатов от 22.07.1999 № 321 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 18 июня 1999 года № 279 „Об утверждении Положения о флаге города Белгорода“» ފަންވަތް:Wayback
  2. https://militaryarms.ru/simvolika/goroda/flag-belgoroda/