Jump to content

ބެލްގޮރޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބެލްގޮރޯޑް އަކީ ބެލްގޮރޯޑް ސަރަހައްދުގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ރަޝިޔާގެ ޔޫރަޕްގެ ބައިގެ މެދުތެރޭގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ސިޓީއެކެވެ. އެއީ ސެންޓްރަލް ރަޝިޔާގެ އަޕްލޭންޑްގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި، ބެލްގޮރޯޑް ރިޒާވަރާއި، ވެޒެލްކާ އަދި ސެވަރސްކީ ޑޮނެޓްސް ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރީގައި، މޮސްކޯގެ ދެކުނުން 700 ކިލޯމީޓަރު، ޔޫކްރޭނާ ބޯޑަރާއި 40 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. ސަރަހައްދީ މުހިންމުކަން ލިބިފައިވާ ސިޓީ، އުފެދެނީ އާބަން ޑިސްޓްރިކްޓެއްގެ ދަރަޖައާއެކު ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީގެ މުނިސިޕަލްޓީ އެވެ. އާބާދީ 391،702 (2021) އެވެ. އެ ސިޓީގެ ވަށައިގެން 0.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއްގައި ބެލްގޮރޯޑް އެގްލޯމެރޭޝަން އުފެދުނެވެ. ފުރަތަމަ ސަލާމް ދިން ސިޓީއެވެ. "ސިޓީ އޮފް މިލިޓަރީ ގްލޯރީ" ގެ ލަގަބު ލިބުނު ރަޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ އެވެ.

ސަބާބަން ބެލްގޮރޯޑް ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޓީގެ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާބާދީތައް ހިމެނޭއިރު، ޚާއްޞަކޮށް - ސެވަރނީ، މައިސްކީ، ޓަވްރޯވޯ އަދި އެހެނިހެން އާބާދީތައް ހިމެނެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ބެލްގޮރޯޑް އާއި އޭގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްލައްކަ މީހުންނެވެ.

ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީ ނިސްބަތްވަނީ އަސްކަރީ ޝަރަފުގެ ސިޓީތަކަށް ކަމަށާއި، 1980 ވަނަ އަހަރު އެ ސިޓީއަށް ވަނީ އޯޑަރ އޮފް ދަ ޕެޓްރިއޮޓިކް ވާރ، ފަސްޓް ކްލާސް ލިބިފައެވެ. މިޒަމާނުގެ ބެލްގޮރޯޑަކީ ސާފުތާހިރު އަދި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިވާ ސިޓީއެއް؛ލައްކަ އާއި ފަސްލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސިޓީތަކުގެ މުޅި ރަޝިޔާގެ ރޭޓިންގައި މި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް އެއްވަނަ ހޯދި ސިޓީއެއް ނޫން.

ބެލްގޮރޯޑް ސިޓީގައި ހުޅަނގާއި އިރުމަތީގެ ނަންތައް ކިޔާ ދެ ޑިސްޓްރިކްޓެއް ހިމެނޭއިރު، މީގެ ކުރިން (1993 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް) އެތަންތަނަށް ކިޔަނީ އޮކްޓިއަބްރސްކީ އަދި ސްވަރޑްލޮވްސްކީ ޑިސްޓްރިކްޓެވެ. މާލެއަކީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ސިޓީއެއް ކަމުން، އޭގެ މަގުތަކުގެ ޖުމްލަ ދިގުމިނަކީ 4.5 ސަތޭކަ ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުމިނެކެވެ.

މާލޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި މަންޒަރުތައް ފެނެއެވެ. ބެލްގޮރޯޑްގައި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ ރީތި މުސްކުޅި އިމާރާތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަދިހަ ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކުރި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސެލިވާނޯވްގެ ގެ ހިމެނޭއިރު، މިއަދު އެތަނުގައި އެއްފަހަރާ ދެ މިއުޒިއަމް - ހަކަތައާއި އަދަބިއްޔާތު - ހުރެއެވެ.


ހަމަ އެ މަގުގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގޯލްޓްސޯވްގެ ގެ ހުންނައިރު، އެއީ ވެސް ނުވަދިހަ ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ގެއެކެވެ. ތަންކޮޅެއް ޅައީ އަންހެނުންގެ ޖިމްނެޒިއަމްގެ އިމާރާތް، މިދިޔަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު ބިނާކުރި އިމާރާތެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ނުވަދިހަ ވަނަ ގަރުނުގައި އުފެދުނު ބެލްގޮރޯޑް-ސްޓާރޫސްކޯލް ޑައިއޮސިސްގެ އިމާރާތުގެ އިތުރުން ބެލްގޮރޯޑްގެ ބައެއް ހޮޓަލްތަކެވެ. ބެލްގޮރޯޑްގެ އާސާރީ ބިނާތަކުގެ ތެރެއިން ރަޝިޔާގެ ނަމާދު ދިން ޕްރިންސް ވްލަޑިމިއާގެ އާސާރީ ބިނާއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، 1999 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވި އެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި ހަބްތަކުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ބެލްގޮރޯޑަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީވެފައިވާ ސިޓީއެކެވެ. ދެ ރޭލު ސްޓޭޝަނަކާއި ބަސް ސްޓޭޝަނަކާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެބަހުއްޓެވެ. މާލޭގައި ދަތުރުފަތުރު ތަމްސީލު ކުރަނީ ބަހާއި ޓްރޮލީބަސް ރޫޓުތަކުގެ ނެޓްވޯކަކުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެލްގޮރޯޑްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕްލޭންތަކުގައި ފިނިކިއުލާއެއް ހެދުމާއި، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާ ޓްރާމްތަކުގެ ނެޓްވޯކެއް ހެދުމާއި އަދި ކޭބަލް ކާރެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ބެލްގޮރޯޑްގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގިނަ ތަންތަން ހުރެގެން ރަނގަޅު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށް، އުނދަގޫ ދުވަހަކުން އަރާމުކޮށްލެވޭނެ އެވެ.