ބުރެޒިލްގެ ދިދަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބުރެޒިލްގެ ދިދަ އަކީ ފެހިކުލައިގެ ސަރަޙައްދެއްގެ މެދުގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ރޮންބަހެއް ލެވިފައި، އެ ރޮންބަހުގެ މެދުގައި ތަފާތު ފަސް މިނެއްގެ ހުދު ތަރި ހިމެނިގެންވާ، އަދި ހުދު ކުލައިގެ ދުނި ފަށެއް ލެވިފައިވާ ނޫކުލައިގެ ވަށް ބުރެއް ހުންނަ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ދިދައެކެވެ.