ބުރާގާއޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބުރާގަން އަކީ އިންޑިއާގެ އާސާމް ސްޓޭޓްގެ ރަށެއްގެ ނަމެވެ. ބުރަގައުން ހުންނަނީ މޮރިގައޯން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ބުރާގަން ތަހުސިލްގަ އެވެ. ބުރަގައޯން އޮންނަނީ ބްރަޙްމާޕޫތުރާގެ ދެކުނު އައްސޭރީގައެވެ.

އެޓިމޮލޮޖީ އެވެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ނަން، ބުރާގައޯން އުފެދިފައިވަނީ އަސަމީ ލަފުޒު ބުރު އިން ކަމަށާއި، އޭގެ މާނައަކީ ލަކުޑި، ދޮންކެޔޮ ގަސް، ވަޅޯ ނުވަތަ ވަޅޯމަސް ފަދަ އުދުހޭ ތަކެތިން ހަދާފައިވާ ފަށަލަ ފަށަލައެއް ކަމަށް ވެއެވެ ރީޑް އެވެ. އަދި ގައޮން މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ރަށެވެ. މާޒީގައި ދިވެހިން މި ބުރު ބޭނުންކުރަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފަހުން މިތަން ބުރާގައޯން ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައެވެ.[1]

މި ނަމުން ދޭހަވަނީ ގަރުނުތަކެއް ވަންދެން ބުރާގައުންގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ބްރަޙްމާޕޫތުރާ ކޯރު ކައިރީގައި އޮންނަ ފަހި ބިމުގައި އެ ރަށެއް އޮތުމަށެވެ.

ޖިއޮގްރަފީ އެވެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބުރާގައުން އަކީ އިންޑިއާގެ އާސާމް ގެ މޮރިގާއޮން ޑިސްޓްރިކްޓް ގައި އޮންނަ ލަހަރީގަޓް ތަހްސިލްގެ ރަށެކެވެ. އެއީ ޑިސްޓްރިކްޓް ހެޑްކުއާޓަރ މޮރިގައުންގެ އުތުރުން 21 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.[2]

ބުރާގައުން އަކީ މޮރިގައުން އާއި ސޮނިޓްޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސޮނިތުޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުން އޮންނަ ރަށެކެވެ. އަދި އެހެން ޑިސްޓްރިކްޓެއް ކަމަށްވާ ނަގައުން ގެ ބޯޑަރުގައި ވެސް އޮންނަ ތަނެކެވެ.[3]

ބުރަގައޯން އަކީ ކޯރު ބްރަޙްމަޕޫތުރާ ގެ އައްސޭރީގައި އޮންނަ ވަރަށް ރީތި ރަށެއް ކަމަށާއި، ވަށައިގެން ފެހި ފަރުތަކާއި ފަރުބަދަތަކެއް އުފެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އޮންނަ މި ރަށުގެ އެވްރެޖް އުސްމިނަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން 57 މީޓަރެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ދީނީ ހަމަޖެހުމާއި ތައުލީމީ ތަނަވަސްކަމުގެ ވަރަށް މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ރަށްތަކެކެވެ.

ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަޔަންގް ރަސްކަން ގެ ދަރިކޮޅުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޭޓާތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާރުގެ ބުރާގައުން ކައިރީގައި އޮންނަ ޕަބަކަތީ އަށް ރަމްޖަޔާ ސިންގް ކިޔާ ޕްރިންސެއް އައިސް އިތުރު ކަޗަރީ ރަސްކަން ޤާއިމުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު... މި ރަސްކަމުގެ 23 ވަނަ ރަސްގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި (މީލާދީން 1779-88) އެވެ. [4]

ޕަބަކާޓީ ސްޓޭޓުން ބައެއް މީހުން ގޮސް ދޫންޏެއް ރައިޑިންގިއާ ސަރަހައްދުގައި ވަޒަންވެރިވިއެވެ. އާ ރަސްކަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ގަރަޚިޔާ ރަސްކަން' ގެ ނަމުންނެވެ.

ރިފަރަންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. http://www.xobdo.org/dic/vurwa
  2. https://morigaon.gov.in/portlets/district-at-a-glance
  3. https://www.dailyassam.com/2020/08/buragaon-all-village.html
  4. https://as.vikaspedia.in/education/9859b89ae9f0-9ac9c19f099e9cd99c9c0/9b89829959cd9b79bf9aa9cd9a4-9f09c19aa9a4-9ae9f09bf9979be981993-99c9bf9b29be9f0-9879a49bf9b99be9b8-9859a49c09a4-9869f09c1-9ac9f09cd9a49ae9be9a8