ބިގް އަޕް ކްލޭޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބިގް އަޕް ކްލޭޝް
ބިގް އަޕް ކްލޭޝް cover
ޝޫޓިން ގޫންސް އާއި ލުބީ ނަގެޓްސް
ރިލީޒް ކުރެވުނީ 29 އޮކްޓޫބަރ 2001
ރެކޯރޑް ކުރެވުނީ ???
ބާވަތް ސްކާ ޕަންކް
ދިގުމިން 34:40
ލޭބަލް މޫން ސްކާ ޔޫރަޕް
ޝޫޓިން ގޫންސް އާއި ލުބީ ނަގެޓްސް ނެރުނު އަލްބަމްތައް
Splottside Rocksteady
(2000)
Big Up Clash (Split w/ Lubby Nugget
(2001)
Left For Dead EP
(2003)


ބިގް އަޕް ކްލޭޝްއަކީ ސްކާ ޕަންކް ދެބޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ޝޫޓިން ގޫންސް އާއި ލަބީ ނަގެޓްގެ ފަރާތުން ނެރުނު އަލްބަމެކެވެ. މައަލްބަމް ގައި ޕަންކް ރޮކް، ޘަޤާފީ ސްކާ، ރޮކްސްޓެޑީގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ 5 ލަވަ ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލަބީ ނަގެޓްގެ ފްލެޝް ޕިންޕްވެސް ހިމެނެއެވެ. ހަޑާރސްފީލްޑް ގެ ލަބީ ނަގެޓް ވެސް ފަސް ލަވަ މި އަލްބަމްގައި ހިމަނާފައިވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތްރޭޝް ޕަންކް އާއި ރެގޭ ސްޓައިލް މިޔުޒިކް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އަލްބަމްގައިވާ ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޝޫޓިން ގޫންސް

  • ވިކްޓިމް ޓު ޔުއަރސެލްފް
  • ބޮސްމޭން
  • ރޯޑް ޓްރިޕްޑް
  • ޕެން 15
  • ފްލެޝް ޕިމްޕް (ލަބީ ނަގެޓްސްގެ)

ލަބީ ނަގެޓް

  • X 3+1
  • އަ ޗީކީ ލިޓްލް ނަމްބަރ
  • އެން އީވިލް މޭންސް ފިއުނެރެލް (ތީމް ލަވަ)
  • ޕްލެއިން ޓު ސީ (ޝޫޓިން ގޫންސްގެ)
  • އެސް.ޑީ ޑަބް އެލް.ޔޫ

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]