ބިލެތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ބިންމައްޗަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިލެތް ވެލެއް.

ބިލެތަލކީ ފަތްޕިލާވެލީގެ ޕައިޕްރޭސީ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ވެލެއްގެ ފަތެކެވެ. މިއީ އޭގައި އެކުލެވޭ ސިކުނޑި ހަރަކާތްތެރި ކުރުވާ މާއްދާތަކާއި [1] ބޭސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކުގެ ސަބަބުންވެސް އަގުހުރިކަމަށް ބެލިފައިވާ ފަތެކެވެ. ބިލެތް އެންމެ ގިނައިން ކަނީ އޭޝިޔާ ބައްރު ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.ބައެއްފަހަރުފަހަރަށް ދުންފަތާއެކުގަ ބިލެތްގަނޑު ހަދައިގެން ކައިއުޅޭ އުޅުމުގައި ދެވިހިފާގޮތް ދިމާވާކަމަށާ، ތަފާތު ސިއްޙީ މައްސަލަތަށް ދިމާވެއެވެ [2]
ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. އައި.އޭ.އާރު.ސީ ވަރކިންގް ގްރޫޕް. "ބިލެތް ދުފުމާ، ބިލެތްގަނޑުން ހޯދައިފައިވާ ނައިޓްރޮސްއަމައިންސް" (PDF). ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ.