ބާރްޤަލީޠު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބާރްޤަލީޠު އަކީ އިންޖީލުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ނަބިއްޔެކެވެ.

މުސްލިމުންގެ ގާތުގައި ބާރްޤަލީޠު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުސްލިމުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބާރްޤަލީޠަކީ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.