ބަވާސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބަވާސީ އަކީ ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ބައްޔެކެވެ. (މިބަލިޖެހޭގޮތަކީ، ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ދޮރު ކައިރީގައި ހުންނަ އިސްތަށި ތަކުން އިސްތަށިބުޑެއް ދުޅަވެ ދޮސް ގަނެގެން ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރުގެ ކައިރިފަށުގައި ބިއްސެއްޖަހައި ދުޅަވެ މުލިއްސަކަށްވެ ދޮސް ގަނެގެން ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރުތެރެ އުމަގުވުމެވެ.)