Jump to content

ބައްރެސަޣީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބައްރެސަޣީރު

ބައްރެސަޣީރު، އާ ގުޅޭ މި މަޒުމޫނަކީ ކޮންމެވެސް މަޒުމޫނަކުން ފާލަން އެޅިފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.