Jump to content

ބައްރުތައް ކަނޑަތުކޮށް ދަތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ރޭލުމަގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބައްރުތައް ކަނޑަތުކޮށް ދަތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ރޭލުމަގު

ބައްރުތައް ކަނޑަތުކޮށް ދަތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ރޭލުމަގު އަކީ އެމެރިކާގައި 1869 ވަނަ އަހަރު ބިނާކޮށްފައިވާ ރޭލު ދަތުރުކުރާ މަގެކެވެ. މިރޭލު ދަތުރުކުރާ މަގު ހަދާފައިވަނީ ލޯވާ ގެ ކައުންސިލް ބްލަފްސް، ނެބްރަސްކާގެ އޮމާހާ، އަދި ކެލިފޯނިޔާގެ އަލްމީޑާ މިސިޓީތައް ގުޅޭގޮތަށް އެރަށްތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރާ ގޮތަށެވެ. ރޭލު ދަތުރުތަކަށް މިމަގު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 10 މެއި 1869 ގައެވެ.

މިރޭލު ދަތުރުކުރާ މަގު ހަދަން ފަށާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީ ރައީސް އަބްރަހަމް ލިންކަންގެ ރައީސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ. ނަމަވެސް މިމަގު އެއްކޮށް ހަދާ ނިމިފައިވަނީ އަބްރަހަމް ލިންކަން އަވަހާރަވީތާ 4 އަހަރު ފަހުންނެވެ.