Jump to content

ބައިތުލް މުކަރުރަމް ޤައުމީ މިސްކިތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޓްރަކްޗަރ
އެތެރޭން

ބައިތުލް މުކަރުރަމް ޤައުމީ މިސްކިތަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޤައުމީ މިސްކިތެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ މެދުތެރޭގައި ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 1968 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.