ބައިތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބައިތަކީ ޅެމެއްގެ ފޮޅުވަތެކެވެ. ނުވަތަ ފޮޅުވަތް ތަކެކެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ބައިތަކީ އެއް ރާގަކަށް، އެއް ވަޒަނަކަށް ފެދޭ ދެ ފޮޅުވަތުގެ މިންވަރެވެ.