ބައިތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބައިތަކީ ޅެމެއްގެ ފޮޅުވަތެކެވެ. ނުވަތަ ފޮޅުވަތް ތަކެކެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ބައިތަކީ އެއް ރާގަކަށް، އެއް ވަޒަނަކަށް ފެދޭ ދެ ފޮޅުވަތުގެ މިންވަރެވެ.