ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު އަކީ ވެރިކަން ކުރުމުގައި ބޮޑުވަޒީރަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހުންނަވާ ނިޒާމެވެ.

g78o4l:Parlamentarismo no7o4