Jump to content

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު އަކީ ވެރިކަން ކުރުމުގައި ބޮޑުވަޒީރަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހުންނަވާ ނިޒާމެވެ.

g78o4l:Parlamentarismo no7o4