ބަންގާޅުގެ ދިދަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބަންގާޅުގެ ދިދަ އަކީ ފެހި ކުލައިގެ ސަރަޙައްދެއްގެ މެދުގައި ބިލަމަގުމާ ކުލައިގެ ވަށްބުރެއް ލެވިގެން ހެދިފައިވާ ދިދައެކެވެ.