ބަންގާޅުގެ ދިދަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބަންގާޅުގެ ދިދަ އަކީ ފެހި ކުލައިގެ ސަރަޙައްދެއްގެ މެދުގައި ބިލަމަގުމާ ކުލައިގެ ވަށްބުރެއް ލެވިގެން ހެދިފައިވާ ދިދައެކެވެ.