Jump to content

ބަންފު ޤައުމީ ޕާކު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބަންފު ޤައުމީ ޕާކު

ބަންފު ޤައުމީ ޕާކަކީ ކެނެޑާ ގައި ވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ޤައުމީ ޕާކެވެ. މި ޕާކު ޤާއިމު ކުރެވުނީ 1885 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.