ބަހަވިއްޔާތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބަހަވިއްޔާތު ނުވަތަ ލިންގުއިސްޓިކްސްއަކީ އިންސާނުންގެ ބަސް ޢިލްމީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ދިރާސާކުރުމުގެ ޢިލްމެވެ.