ރޮކްސިތްރޯމައިސިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރޮކްސިތްރޯމައިސިން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Roxithromycin)އަކީ މެކްރޯލައިޑް ގުރޫޕް ގައި ހިމެނޭ އެންޓިބަޔޮޓިކް އެކެވެ. ނޭވާލާ ނިޒާމް، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް އަދި ސޮފްޓް ޓިޝޫ އިންފެކްޝަން ތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ރޮކްސިތްރޯމައިސިން ބޭނުން ކުރެވެމުން ގެންދެއެވެ.

ތަފާތު ބްރޭންޑް ނަންތަކުގައި ރޮކްސިތްރޯމައިސިން ނެރެ ފާމަސީ ތަކުން ވިއްކަމުން ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ރޮކްސޯ، ރޮކްސާރ، ރޮކްސިމައިސިން، ރޮކްސިބިޑް ފަދަ ނަންތަކުގައި ނެރެފައި ވެއެވެ.