ރޭޑިއަސް ކަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރޭޑިއަސް ކަށިގަނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Radius) އަކީ އުޅަބޮށި ހުޅުގެ ބޭރުކަށިގަނޑެވެ. މިއީ އަތްދަނޑީގައި ހިމެނޭ ދެކަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުރު ކަށިގަނޑެވެ. އުޅަނބޮށީގެ ބޭރު އަރިމަތިން ފެށިގެން ކުޑަހުޅުގެ ބޮޑުވާ އިނގިލި ހުންނަ ފަރާތަށް ނިމެއެވެ.