ރީނދޫވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރީނދޫވުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Jaundice)ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ހަންގަނޑާއި، ލޮލުގެ ހުދުކަޅި އަދި ހަށިގަނޑުގައިވާ ތެތްދުލިފަށް ތަކުގެ ކުލަ ރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. މިގޮތަށް ރީނދޫވުން ކުރިމަތިވަނީ ލޭގައި ބިލިރޫބިން ގެ ލެވެލް ނުވަތަ ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރު މަތިވުމުންނެވެ. ރީނދޫވުން އޭގެ ޒާތުގައި އެއީ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ބައެއް ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އުދަގުލެކެވެ. ނުވަތަ ފެންނަ އަލާމާތެކެވެ.

ބޭސްވެރިކަމުގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނާއިރު ރީނދޫވުން ބަހާލެވޭ ތަފާތު 3 ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.