ރިޔާޟިއްޔާތު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ރިޔާޟިއްޔާތަކީ (Mathematics) މިންވަރާއި (quantity) އިސްޓްރަކްޗަރއާއި އިސްޕޭސް އާއި ބަދަލާ ބެހޭ ދިރާސާ ތަކުގެ އިލްމެވެ. ޙިސާބު ޢިލްމަކީ ވެސް ރިޔާޟިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.