ރާމަސްވާމީ ވެންކަޓަރާމަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރާމަސްވާމީ ވެންކަޓަރާމަން (4 ޑިސެންބަރު 1910 - 27 ޖަނަވަރީ 2009) އަކީ އިންޑިޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސްއެވެ. އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ އިންޑިޔާގެ ޓެމިލްނާޑޫގައެވެ.