ރަތްކުރަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރަތްކުރަ އަކީ ލޮލުގެ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ރޯނާވުން އެންމެ މައްޗަށްދިއުމުން ލޮލުގައި ލާކުރައެކެވެ.