ރައްޔިތުންގެ މުތަގައްދިމް ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި ސަފްހާ އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވަން ތޮޔަ ބޭފުޅާ ތިއުޅުއްވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް ސަފްހާ ރައްކާކުރައްވައިފިނަމަ ތިޔަ އައި.ޕީ އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އައި.ޕީ އެޑްރެސް މިގޮތަށް ހާމަ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ނަމަ މެމްބަރު ކަން ހާސިލް ކުރައްވާށެވެ.