ރަހިމުގެ ދޮރު ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރަހިމުގެ ދޮރު ދުޅަވުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Cervicitis) އަކީ ރަހިމުގެ ދޮރު ގައި އިންފެކްޝަން އަށަގަތުމެވެ. ރަހިމުގެ ދޮރު ދުޅަވުން ކުރިމަތިވުމުން ފެނިދާނެ އަލާމާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތި ފަރާތުން ދިލަނެގުން، ދިޔައައުން، ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

ސަބަބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]