Jump to content

ރަހިމުގެ ކެންސަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރަހިމުގެ ކެންސަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Uterine cancer)އަކީ އަންހެނުންނަށް ވަރަށް އާންމުކޮށް ޖެހޭ ކެންސަރެކެވެ. ކެންސަރުގެ ޓިއުމަރު ރަހިމުގައި އުފެދޭ ފަދައިން ބައެއް ފަހަރު ފައިބްރޮއިޑް އޭކިޔޭ ބާވަތުގެ ހަރުތަންތަން ވެސް ރަހިމުގައި އުފެދެއެވެ.

ސަބަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަކި ސަބަބެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލާމާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މައްސަރުކަންތައް ޖެހުން ނޫން ދުވަސްވަރު ވެސް ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭއައުން
  • އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަންހެނުންގެ ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭއައުން
  • ޑީއެންސީ ހެދުމަށްފަހު ނަގާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމުން ކެންސަރުގެ އަސަރު ފެނުން

ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
  • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކީމޯތެރަޕީ މިކެންސަރަށް މާރަގަޅުނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005