ނޯފޯކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނޯފޯކް (play /

</noinclude>ˈnɔrfək/

</noinclude>) އަކީ އިރުމަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮންނަ ބިންތިރި އަދި ފުދޭވަރަކަށް ފެރުތިފައިވާ ބިމެއް އޮންނަ ވަކި އިދާރީ ސަރަހައްދެކެވެ. ނޯފޯކްގެ ހުޅަނގުން އިމުގެ ގޮތުން ލިންކޮންޝަޔާރއާއި ގުޅޭއިރު ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ކޭމްބްރިޖްޝަޔާރއާއި ގުޅެއެވެ.