ނެރު ޚިޔާލު:ތިމާވެށި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސަކަރާތް އެއްޗެއް މީ. މިއަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނޭ ދިވެހި މަޒްމޫނު ލިޔާކަށް. ކޮންމެވެސް އހެން ވެބްސައިޓް އެއް ހޯދާ