ނިޞްފު-ރިޔާސީ ނިޒާމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނިޞްފު-ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ދައުލަތް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރައީސެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑުވަޒީރުވެސް ބައިވެރިވާ ނިޒާމެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ނިޒާމަށް ކިޔަނީ ސެމީ ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް ނިޒާމެވެ.

       what the bloody hell does this mean