ނާސި ބަލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނާސި ބަލި އަކީ ކިހުނުވުން ގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެވެ. ނުވަތަ މިއީ ކިހުނުވުން ގެ ވައްތަރެކެވެ. މިބައްޔަށް ކަސްބީ ބަލި މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ.