ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް މޫސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް މޫސާ(އުފަންވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 12، 1977 ބަގީޗާގެ ފ.ނިލަންދޫ ) އަކީ ފ.ނިލަންދޫ އަށް އުފަން ޢިލްމީ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައެވެ.


ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފ.ނިލަންދޫ ސުކޫލް
  • ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
  • މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ( މެދު މަދަރުސީ ތަޢުލީމް )
  • މަޢުހަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ ( ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމް )
  • ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - އަލްއަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީ - ގާހިރާ - މިޞްރު ( ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ )
  • ސާރކް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ސެންޓަރު - ނިއުދިއްލީ - އިންޑިޔާ ( މާސްޓާރސް ޑިގްރީ )