ނައިޓްރޯޖަން އޮކްސައިޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖަނަވާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ނައިޓްރޯޖަން އޮކްސައިޑް އަކީ ފުއްޕާމެޔަށް ގެއްލުންދެނިވި މާއްދާ އެކެވެ. ފުއްޕާމެޔަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ އެމްފިޒީމާ ( ފުއްޕާމޭގެ އެންމެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ވައިކޮތަޅުތައް ފުޅާވެ ބޮޑުވުން ) ކުރިމަތި ކުރުވުމުގައި ނައިޓްރޯޖަން އޮކްސައިޑްގެ ދައުރެއްވާކަމަށް ވަނީ ގަބޫލުކުރެވިފައެވެ.