ނައިފަރު ދޮން ކަލޭފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނައިފަރު ދޮންކަލޭފާނަކީ ނައިފަރުގައި މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް އަދަކުރެއްވި ފަރާތެކެވެ. އޭނާގެ ދަރިންނަކީ ރައްޖެގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރު އެންޑީ ޢަބުދުﷲ ، ތިމާވެށީގެ ޢިލްމުވެރިޔާ އެންޑީ އަޒީޒު، އަދި ގާޟީ އެންޑީ ގާދިރު އަދި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ އެންޑީ ހަމީދު ހިމެނެއެވެ.